Språkservice 24:s senaste konferens i “Planering i modersmålet – en didaktisk utmaning”

    Tema för vår senaste konferens var ”Planering i modersmålet – en didaktisk utmaning”. Vi behandlade följande frågeställningar: Vad är syftet med modersmålet enligt styrdokumentet? Skollagen Former för språkinlärningen i en främmande språkmiljö Cummins modell för språkbehärskning – Låg och Hög kognitiv nivå Värdeord i kursplanen Planerings grunder och faktorer som påverkar språkinlärningen Planeringen – en del av det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med processerna för genomförande, utvärdering och uppföljnig.

Språkundervisning som vi erbjuder

Språkservice 24 levererar modersmålsundervisning och studiehandledning på mer än 45 olika språk. Hos oss arbetar fler än 50 engagerade och professionella lärare! Vi utökar ständigt vårt språkutbud och kan leverera även andra språk vid behov.  Läs här vilka språk vi erbjuder undervisning i. Kontakta oss för en offertförfrågan!   

Ändring i Skollagen när det gäller överlämning av modersmålsundervisningen och studiehandledningen på entreprenad

Den 21 juni 2016 har Riksdagen bl.a. röstat en ändring i Skollagen kap. 23 som träder i kraft 1 august 2016. Modersmålsundervisningen har havt en ca 50 årshistoria i svensk undervisning. År 1962 får finska elever läsa sitt modersmål som tillsvalsämne i årskurs 7 och 8. Några år senare 1968 har undervisningen blivit valbar även för flera andra språk. Hemspråksreformen 1977 gör att kommunerna blir skyldiga att erbjuda hemspråk/modersmål och studiehandledning för alla språk och Läs mer…

Språkservice24 utvärderar skolåret 2015-2016

Språkservie24 har avslutat skolåret 2015 – 2016 med en utvärdering. Platsen var Fotografiska museet som hade en inspirerande utsikt mot havet och båtarna. Under året har vi arbetat med flera pedagogiska frågor; så som svenska skolsystemet i en historisk perspektiv, juridiska aspekter inom läraruppdraget och framförallt – med bedömning och betygsättning i ämnet modersmål.  Alla lärare poängterar vikten av klara grunder för bedömning och betygsättning; grunder som lärare, elev och föräldrar är införstådda med.  Att Läs mer…

Friskolorna kan ta emot nyanlända elever

Enligt utbildningsministern Gustav Fridolin kan friskolorna kvotera platser för nyanlända elever för att komma förbi kösystemet. Det finns en bred uppgörelse inom alla riksdagspartier. Om förslaget röstas träder lagen i kraft den 1 november 2016. Mer info Företaget Språkservice24 har alltid arbetat att underlätta för nyanlända att komma in i svenska språket och svenska samhället. Våra främsta uppdragsgivare är skolor som operarar under olika företagsformer.  Vi erbjuder studiehandledning på modersmålet – en insats som hjälper Läs mer…

“Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål!” en presentation för modersmålsenheten i Huddinge kommun

Språkservice24 har hållit i en föreläsning: ”Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål” för modersmålslärarna i Huddinge kommun. Bedömning är en pågående process i syfte att stärka lärandet. Betygsättning är en myndighetsutövning. För att utveckla en rättvis och korrekt bedömning skall finnas samstämmighet mellan mål, undervisning, bedömning situation och kunskapskrav. Läs Bedömning och betygssättning huddinge

Projekt: Tillsammans i litteraturens värld: “Sverige och Brasilien”

Att uppmuntra eleverna, att vecka deras intresse att läsa och skriva är en didaktisk utmaning för lärare i alla språk och ämne  Det är alltid intressant med utbytte av idéer om lekfulla aktiviteter och undervisningsmetoder..  “Läsning är en process där läsaren genomför en aktiv interaktion med, och förståelse och tolkning av, entext. I denna interaktion utgår läsaren från sina kunskaper om ämnet, om författaren och om sin språkinlärning.” Skriver Edleny Pellbring, Elizabeth Liborio, Gabriella Nicoletta,Maria Läs mer…

Dags att söka modersmålspeng i Stockholmstad

Vi påminner alla friaskolor att sista dagen för att söka modersmålspeng är 5 juni. Beloppet är fastställt till 848 kr per månad och elev, 12 gånger/år. Modelsmålspengen betalas ut tillsammans med skolpengen. ” Elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning”, enligt Skolverket” Läs mer .  

Hur vi arbetar vi med att utveckla modersmålet

Språk i vardagen För att en elev skall få modersmålsundervisning bör språket vara aktiv, dvs. att den används som ett umgängesspråk i vardagen. Eleven bör ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av föräldrarna skall ha språket som modersmål. Adoptiva barn har rätt till modersmålsundervisning. Språkutvecklingen omfattar följande kunskapsområden: samtala, läsa, skriva, berättande texter, språkbruk, kultur och samhälle. Modersmålsstödet Barnet utvecklar sitt modersmål genom leken, sången, läsningen och skapande aktiviteter, vi sätter ord och benämner Läs mer…

Ett givande samarbete

  Alla nyanlända elever bör få stöd på sitt modersmål. Det underlättar att nyanlända elever lyckas bättre med sina studier. Ett samarbete mellan  lärarna från förberedelse klasserna  och studiehandledaren på modersmålet är nödvändigt!  Läs hela artikeln här. Språkligt stöd på sitt modersmål PM