Hur gör vi:

– Modersmålspedagogen strävar efter att utveckla barnets modersmål genom leken, sången, läsningen och skapande aktiviteter, vi sätter ord och benämner ”nya” begrepp.

–  Vi stimulerar modersmålet så att barnet lättare kan utrycka sina åsikter, tankar och känslor, därmed stärka dess självkänsla, identitet och kultur, att få förståelse för sitt ursprung och sina rötter

–  Vi främjar barnets integration i ett mångkulturellt samhälle genom att tex. belysa likheter och skillnader mellan kulturerna.

Våra ledord:

Att arbeta aktivt och tillsammans med övrig  

styrdokumenten (Läroplan för förskolan 2018)

–  Modersmålsstödet skall vara en integrerad del av förskolans verksamhet.

–  Vi utarbetar och följer gemensamma handlingsplaner

–  Vi dokumenterar och utvärderar barnets utveckling och bistår personalen med observationer och reflektioner vid utvecklingssamtal.

–  Utifrån sin kompetens är modersmålspedagogen en pålitlig partner i alla förekommande situationer på en förskola.