Studiehandledning

Studiehandledning är ett effektivt redskap för att stödja nyanlända elevers lärarande. Dessa elever läser samma skolämnen som alla andra trots att de inte behärskar det svenska språket. Samtidigt med svenska språket lär sig dessa elever nya ämnens begrepp och sammanhang.

En studiehandledare på modersmålet förklarar begrepp och sammanhang i matematik, naturkunskap, samhällsorientering m.m. Vidare kan en studiehandledare berätta om svenska skolans värdegrund, vilka förväntningar skolan har på eleven och vilka möjligheter det finns. 

Det har visat sig att även elever som har svenska som andra språk presterar bättre i skolämnena om de får stöd och studiehandledning på modersmålet.

Alla våra språktjänster erbjuds både på distans/fjärrundervisning och i klassrumsmiljö. Läs mer här >

Vårt arbetssätt och metodik

Under studiehandledningen får eleven möjlighet att ta till sig kunskaper i olika skolämnen på sitt starkaste språk.

Studiehandledningen förmedlas av utbildade lärare. Ofta har våra lärare ”dubbla lärarutbildningar”; en från Sverige och en från hemlandet. 

Studiehandledaren går igenom det aktuella materialet med eleven och studiehandledningen kan förläggas före, under eller efter lektionen. Insatsen bygger på ett samarbete mellan studiehandledaren och elevens lärare i det aktuella ämnet.

En gemensam nämnare

De nyanlända eleverna är en extrem heterogen grupp med varierande kunskapsnivå men de har en sak som är gemensam. Deras studieresultat blir bättre om de får studiehandledning på modersmålet.

Enligt skolförordningen (3kap, 4§) under rubriken ”Särskilt stöd” ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Detta gäller alla elever, oavsett om eleven är nyanländ eller inte.

Exempelfrågor och kommentarer som elever ställer till sina handledare:

Få en kostnadsfri offertförfrågan här!