Tolkning i skolrelaterade ärenden

Att det är viktigt med ett bra samarbete mellan hemmet och skola är inget nytt. När föräldrar och lärare är med och stödjer barnet i skolarbetet har studier visat höja elevens resultat i skolan.

Som ett komplement till våra undervisningstjänster erbjuder vi även tolkning i skolrelaterade ämnen, där en tolk kan närvara vid exempelvis utvecklingssamtal, när föräldrar behöver stöd under samtalet på grund av begränsade kunskaper i det svenska språket.

Utvecklingssamtal är ett bra verktyg för skolan att använda för att hålla ett bra samarbete med hemmet. Det är ett optimalt tillfälle för hemmet och skola att träffas för att diskutera elevens skolsituation och framsteg. Och det är vid dessa tillfällen hemmet kan ta del av information om hur på bästa sätt kunna stödja sitt barn i skolarbetet.

Men för att hemmet ska kunna hjälpa och stödja i skolarbetet behövs en god förståelse mellan föräldrar och lärare under dessa träffar. Har man då begränsade kunskaper i det svenska språket blir det extra viktigt att ha stöd av en tolk under ett utvecklingssamtal. Detta för att kommunikationen ska fungera och därmed även samarbetet.

Under coronapandemin kan det ibland vara nödvändigt att undvika fysiska möten. Tolkning kan även erbjudas utan att tolken är närvarande i lokalen, exempelvis på distans via en dator eller annan digital enhet.

Tre personer sitter vid ett bord

Kontakta oss för mer information.