Den språkliga utvecklingen påbörjas redan innan födelsen. Spädbarnet kommunicerar med omvärlden på många olika sätt. Grunden för en positiv språkutveckling läggs i de tidiga åren. Förskoleåldern är tiden då språkinlärning är som mest intensiv.

Barns utveckling – ett samspel med sociala omgivningen

Lev Vygotskij var en ryskfödd pedagog och psykolog av judiskt ursprung som verkade under tiden efter första världskriget i forna Sovjetunionen. Hans idéer om lärande, i en sociokulturell miljö blev kända i västvärlden först under 1960 talet.Enligt Vygotskij sker barnens utveckling i samspel med sin sociala omgivning. Barnets utveckling är inte bara en individuell process som man ansåg då (Piaget) utan bestämdes också av den sociala miljön. Med barnets utveckling menar Vygotskij tänkandets utveckling,intelligensen. Enligt Vigotskij leder social interaktion till stegvisa förändringar i ett barns tänkande och beteende. Tänkande och beteende kan variera stark från kultur till kultur. Ett mått på intelligensen blir det då hur man anpassar sig till den givna kulturen.   I stor grad beror utvecklingen på vilka verktyg som kulturen ger individen att forma en egen bild av verkligheten.

Samspel och behovet av förebilder

Modersmålstödet syftar till att utveckla en flerkulturell identitet. Det förbereder barnet för ett liv i ett mångkulturellt samhälle.

Flerspråkigheten är en resurs för hela samhället I en global värld är språkkunskaperna medel för förståelse och för en påverkan i en demokratisk riktning.

Varje inlärningsprocess i skolan eller utanför skolan förutsätter ett samspel mellan en aktiv pedagog, samt ett barn, en aktiv elev och en lämplig miljö . En pedagog är medveten om sin roll och skapar situationer då inlärningen sker. Om man skall utveckla barnets modersmål och svenska på förskolan behöver man ha pedagoger som är samspelspartner för barnen. Barnet behöver förebilder för att kunna imitera, lyssna på och omsätta språklig instruktion i handling och samarbete. När barn t e x tittar på filmer från hemlandet är de passiva som mottagare. Man utvecklar inte ett aktivt språk. Inlärningen skapas i samspelet mellan barn, gruppen och pedagogen. De kreativa tankarna föddes i ett samtal med en partner eller med gruppen. Först sker inlärningen på social nivå och sedan igen på individuell nivå där den internaliseras. En lärare för en dialog med den aktiva eleven och kan vara en vägvisare när det gäller samhällets värderingar.