Språkutveckling i förskolan

För nyanlända barn erbjuder vi språkstöd i svenska – en viktig insats för att stimulera språkutveckling i svenska för nyanlända barn.

Modersmålspedagogen hjälper barnet att lära sig svenska språket på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Syfte 

I dagens skola förväntas barnet kunna analysera, hantera information och begrepp samt förstå sammanhang. För att kunna det behöver barnet behärska språket väl. Syftet med språkstödet i svenska är att hjälpa barnet att bygga upp sitt ordförråd, att förstå begrepp och sammanhang på svenska och använda sig av språket. Målet är att barnet känner sig förbered till utmaningarna i skolan och klarar av sitt skolarbete i framtiden.

Metoder

Språkpedagogen hjälper barnet att utveckla svenska språket genom att benämna orden på modersmålet och på svenska, förklara nya för barnet svenska ord, samt föra en dialog på svenska.

Vid högläsning av svenska åldersadekvata texter förklarar pedagogen på modersmålet det som barnet inte förstår. Förståelsen stimuleras genom en dialog. Så småningom hjälper pedagogen att barnet återberättar en del av sagan, en handling eller en upplevelse.

Språkpedagogen uppmuntrar barnets kommunikativa förmåga genom att tex hjälpa barnet att bygga upp fullständiga meningar på svenska och svara alltid på svenska när barnet återgår till modersmålet. Pedagogen sätter orden på svenska där barnet saknar dem eller inte kommer ihåg dem.

Språkpedagogen följer förskolans planering och temaarbete. Precis som för allt annat didaktiskt arbete utgår pedagogen utifrån barnets intresse och inlärningsstil.

Modersmålsstöd för förskolebarn

Hur gör vi:

– Modersmålspedagogen strävar efter att utveckla barnets modersmål genom leken, sången, läsningen och skapande aktiviteter, vi sätter ord och benämner ”nya” begrepp.

–  Vi stimulerar modersmålet så att barnet lättare kan utrycka sina åsikter, tankar och känslor, därmed stärka dess självkänsla, identitet och kultur, att få förståelse för sitt ursprung och sina rötter

–  Vi främjar barnets integration i ett mångkulturellt samhälle genom att tex. belysa likheter och skillnader mellan kulturerna.

Våra ledord:

Att arbeta aktivt och tillsammans med övrig  

styrdokumenten (Läroplan för förskolan 2018)

–  Modersmålsstödet skall vara en integrerad del av förskolans verksamhet.

–  Vi utarbetar och följer gemensamma handlingsplaner

–  Vi dokumenterar och utvärderar barnets utveckling och bistår personalen med observationer och reflektioner vid utvecklingssamtal.

–  Utifrån sin kompetens är modersmålspedagogen en pålitlig partner i alla förekommande situationer på en förskola.

Våra professionella pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta med barn med annat modersmål än svenska.

Läroplan för förskolan Lpför 2018

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”