Framväxten av demokratiska värderingar: Modersmålslärarens värdefulla roll

Vår senaste lärarkonferens, organiserad av Språkservice24, ägnades åt värdegrundsarbete och den centrala roll som modersmålslärare spelar i detta sammanhang. En demokratisk värdegrund, som är en aktuell fråga i dagens samhällsklimat, innebär att bygga en miljö där respekt, samarbete, lyhördhet och personlig samt professionell utveckling står i centrum. Det handlar om att odla värderingar som gynnar både individen och samhället i stort.

Modersmålsundervisning är en resurs för svenska skola

Organisationsnivå: Skapa en Inkluderande Arbetsmiljö

På organisationsnivå strävar Språkservice24 efter att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö. Genom att främja värderingar som respekt och samarbete skapas en grund för lärare att utvecklas och bidra till organisationens övergripande mål.

Verksamhetsnivå: Integrera Demokratiska Principer i Undervisningen

På verksamhetsnivå handlar det om att förmedla och främja dessa värderingar i undervisningen. Detta innebär att lärarna inte bara undervisar i modersmålet utan även integrerar demokratiska principer i lärandeprocessen. Detta står i linje med Skollagen, som betonar skolans uppdrag att förmedla kunskap och värden som är grundläggande för ett demokratiskt samhälle.

Våra värderingar formas av en mängd olika faktorer; de är rotade i den närmiljö vi växer upp i, influerade av vår familj, våra vänner och det samhälle vi lever i. Skolan spelar en speciellt viktig roll i detta sammanhang. Modersmålsläraren står i en unik position där de kan överföra demokratiska värderingar genom det språk som eleverna har en emotionell anknytning till.

Konkreta Situationer för Värdegrundsarbete

Modersmålslärare diskuterade flera konkreta situationer för värdegrundsarbete när det gäller frågor om:

Genom att ta upp dessa ämnen kan modersmålslärare förstärka de demokratiska principerna och förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Modersmålsundervisningen blir en resurs för svenska skola för att stärka värdegrundsuppdraget. En fråga som är otroligt aktuell idag!