Ändring i Skollagen när det gäller överlämning av modersmålsundervisningen och studiehandledningen på entreprenad

Den 21 juni 2016 har Riksdagen bl.a. röstat en ändring i Skollagen kap. 23 som träder i kraft 1 august 2016.

Modersmålsundervisningen har havt en ca 50 årshistoria i svensk undervisning. År 1962 får finska elever läsa sitt modersmål som tillsvalsämne i årskurs 7 och 8. Några år senare 1968 har undervisningen blivit valbar även för flera andra språk. Hemspråksreformen 1977 gör att kommunerna blir skyldiga att erbjuda hemspråk/modersmål och studiehandledning för alla språk och den blir ett frivilligt val för eleverna.

Möjlighet att anordna modersmål och studiehandledning på entreprenad fanns det redan i föregående version i Skollagen kap 23. Den nya ändringen i lagen förtydligar rätten för kommunala och friaskolor att anlita en ”enskild fysisk eller juridisk person” för tjänster inom modersmålsundervisning.

Skollagen Kap. 23

3 a §/Träder i kraft I:2016-08-01/ Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet överlämnas på entreprenad till en annan huvudman.

En enskild huvudman får även överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person.

Den nya ändringen ger ett starkare lagligt stöd för vår verksamhet. Språkservice24 erbjuder sina högkvalificerade tjänster inom modersmål och studiehandledning till alla sina nuvarande och potentiella kunder!