Ett språk förstör inte ett annat – snarare tvärtom!

Professorn i nordiska språk, Olle Josephson vid Stockholms universitet lyfter fördelarna med ämnet modersmål i skolan enligt resultaten av flertals undersökningar och forskning.

Eleven som studerar sitt modersmål förbättrar sina prestationer i övriga ämnen, inklusive det svenska språket, ett samband som länge har varit känt.

Dock påpekar O. Josephson att detta inte är själva målet med undervisningen i modersmål.

Han anser att alla bör ha möjligen att utveckla sitt modersmål. Forskningsläget visar att språk inte står i vägen för varandra, utan tvärtom. Han fortsätter att även om modersmålsundervisningen i Sverige vanligtvis enbart är en timme i veckan, finns det stöd från forskning att det utvecklar språkmedvetenheten och svenska språket. Vidare understryker han att Sverige bör ta chansen att till en ganska liten kostnad, se till att befolkningen har så hög kompetens i så många språk som möjligt.

Samtliga barn i Sverige som har ett annat modersmål bör få möjligheten att lära sig det språk de förknippar med sin identitet och sina rötter, avslutar Olofson sin artikel.

Vi på Språkservice24 instämmer helt med professorns uttalande. Alla som har försökt studera ett språk vet att språkinlärningen är en tidskrävande process, förknippat med mycket arbete, disciplin och ansträngningar.

Alla elever som har förutsättningar att utveckla kunskaper i ett annat språk bör nyttja denna fantastiska och unika möjlighet som svenska skolan erbjuder.

Här kan du läsa artikeln i Svenska Dagbladet (Juni 2021)