Hur vi arbetar vi med att utveckla modersmålet

Språk i vardagen

För att en elev skall få modersmålsundervisning bör språket vara aktiv, dvs. att den används som ett umgängesspråk i vardagen. Eleven bör ha grundläggande kunskaper i språket.

Minst en av föräldrarna skall ha språket som modersmål. Adoptiva barn har rätt till modersmålsundervisning. Språkutvecklingen omfattar följande kunskapsområden: samtala, läsa, skriva, berättande texter, språkbruk, kultur och samhälle.

Modersmålsstödet

  • Barnet utvecklar sitt modersmål genom leken, sången, läsningen och skapande aktiviteter, vi sätter ord och benämner ”nya” begrepp.
  • Vi stimulerar modersmålet så att barnet lättare kan utrycka sina åsikter, tankar och känslor, därmed stärka dess självkänsla, identitet och kultur, att få förståelse för sitt ursprung och sina rötter
  • Vi främjar barnets integration i ett mångkulturellt samhälle genom att tex. belysa likheter och skillnader i  bägge två kulturer.
  • Vi förbereder barnet för det framtida skolarbetet. Genom tex. vardagsmatematik, ”räkna köttbullar och äpplen” övar vi på enkla matematiska begrep. Genom mötet med läseböckerna utvecklar vi kunskaper och begreppsbildning.

Våra ledord

  • Att aktivt arbeta och tillsammans med övrig personal tillämpa riktlinjerna i styrdokumenten (Läroplan 2011)
  • Modersmålsstödet skall vara en integrerad del av förskolans verksamhet.
  • Vi utarbetar och följer gemensamma handlingsplaner.
  • Vi dokumenterar och utvärderar barnets utveckling och bistår personalen med observationer och reflektioner vid utvecklingssamtal.
  • Utifrån sin kompetens är modersmålspedagogen en pålitlig partner i alla förekommande situationer på en förskola.

Styrdokument

Gör en offertförfrågan här.

Fler artiklar

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Ställ en fråga eller hjälp oss att förbättra vår verksamhet genom att dela med dig av dina erfarenheter, synpunkter och idéer.