Hur vi arbetar vi med att utveckla modersmålet

Språk i vardagen

För att en elev skall få modersmålsundervisning bör språket vara aktiv, dvs. att den används som ett umgängesspråk i vardagen. Eleven bör ha grundläggande kunskaper i språket.

Minst en av föräldrarna skall ha språket som modersmål. Adoptiva barn har rätt till modersmålsundervisning. Språkutvecklingen omfattar följande kunskapsområden: samtala, läsa, skriva, berättande texter, språkbruk, kultur och samhälle.

Modersmålsstödet

  • Barnet utvecklar sitt modersmål genom leken, sången, läsningen och skapande aktiviteter, vi sätter ord och benämner ”nya” begrepp.
  • Vi stimulerar modersmålet så att barnet lättare kan utrycka sina åsikter, tankar och känslor, därmed stärka dess självkänsla, identitet och kultur, att få förståelse för sitt ursprung och sina rötter
  • Vi främjar barnets integration i ett mångkulturellt samhälle genom att tex. belysa likheter och skillnader i  bägge två kulturer.
  • Vi förbereder barnet för det framtida skolarbetet. Genom tex. vardagsmatematik, ”räkna köttbullar och äpplen” övar vi på enkla matematiska begrep. Genom mötet med läseböckerna utvecklar vi kunskaper och begreppsbildning.

Våra ledord

  • Att aktivt arbeta och tillsammans med övrig personal tillämpa riktlinjerna i styrdokumenten (Läroplan 2011)
  • Modersmålsstödet skall vara en integrerad del av förskolans verksamhet.
  • Vi utarbetar och följer gemensamma handlingsplaner.
  • Vi dokumenterar och utvärderar barnets utveckling och bistår personalen med observationer och reflektioner vid utvecklingssamtal.
  • Utifrån sin kompetens är modersmålspedagogen en pålitlig partner i alla förekommande situationer på en förskola.

Styrdokument

Gör en offertförfrågan här.