Den 10/3, genomförde vi vår specialpedagogiska konferens, denna gång digitalt men välkomnade även våra lärare att delta med oss på vårt kontor på Medborgarplatsen, Stockholm.

Vår inbjudna gäst, Ilona Stadelmann som med mycket kunskap inom ämnet, levererade en fantastisk och lärorik föreläsning.

Konferensens tema

”Specialpedagogiska perspektivet i modersmålslärarens uppdrag” var temat för den pedagogiska konferensen för alla modersmålslärarna på Språkservice24.

Föreläsaren Ilona Stadelmann berättade om sin magisteruppsats: ”Modersmålsundervisningen för elever med särskilt stöd ” där hon undersökte modersmålslärarens ställning och deras roll för elevers skolgång.

I kommentarmaterialet i kursplanen för modersmål (LGR 11, s/ står det att ” En människas modersmål är grundläggande för dennes förståelse och tänkande.

Forskning visar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om man samtidigt har goda kunskaper i sitt modersmål…

Elever som är trygga och säkra på sitt modersmål kan använda det som en tillgång i andra lärandesituationer och detta gynnar självtilliten” 

Resultatet av hennes forskning är slående:

…samarbetet mellan modersmålslärarna och lärarkollegiet runt eleverna är en viktig förutsättning för att modersmålsläraren ska kunna känna samhörighet, delaktig och inkluderad i skolorna i större utsträckning. Ökad inkludering av modersmålslärarna i lärarkollegiet möjliggör samarbete som leder till ökad förståelse kring elevens behov.

 

Ett STORT TACK till Ilona Stadelmann och ett stort tack till alla ni som var med och lyssnade, ställde frågor och bidrog med tips och tankar.

I vårt intranät kan ni ta del av Ilonas presentation som vi lägger upp under fliken ”Pedagogisk
material”

Stort tack återigen till alla som var med under konferensen!

Ilona Stadelmann

Ilona Stadelmann

Ilona med en fil. masterexamen i special pedagogik och filosofi i bagaget arbetar idag som rektor och utbildningskonsult. Hon har tidigare erfarenhet som verksamhetschef på kommunala modersmålenheter.

Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina