"Modersmålsundervisningen är jätteviktig!"

Denna artikel är hämtad från Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (jmk), källa nedanför artikel. 

Har du någon gång fått höra påståendet att det är bäst att elever med annat modersmål än svenska lär sig svenska språket och inte har modersmålsundervisning? Inget kunde vara mer fel. Det finns nämligen inget motsatsförhållande mellan svenska språket och annat modersmål. Det är tvärtom så att det ena stärker det andra.

Modersmålsundervisning är viktigt för flerspråkiga individer och forskning visar på positiva samband mellan elevernas läsförståelse både på modersmålet och svenska språket och med elevernas betyg. Regeringens utredning om modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i Sverige är därför bra och välkommen.

Modersmålsundervisning

Med språk får vi möjlighet att kommunicera. Vi kan ge och få information, vi får kontakt med det som skett tidigare eller det som kommer att ske i framtiden. Vi kan få kunskap, hitta lösningar, fantisera, få mänsklig kontakt, komma ihåg saker, sätta ord på känslor, planera våra och andras aktiviteter, samarbeta, påverka och påverkas. Modersmålet har stor betydelse för en elevs språkliga, känslomässiga sociala och intellektuella utveckling och framgång och det är viktigt att både de flerspråkiga barnen, deras föräldrar, skolan och samhället vet och förstår detta och ser till att barn kan behålla och utveckla sina modersmål. Två- och flerspråkiga elever ska uppleva att de kan tala, förstå, skriva och läsa sitt modersmål och känna till sin kultur.

Innan barn i Sverige hade rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning var eleverna tvungna att klara sig utan hjälp och stöd. För elever med annat modersmål än svenska kunde det vara svårare att klara skolan och en del hoppade därför av i förtid. Många elever lärde sig heller inte sina modersmål ordentligt och hade svårare att kommunicera med familjen och släkten. Att lära sig skriva på modersmålet kunde också bli en utmaning när inget stöd gavs i skolan.

Idag vet de flesta att det är viktigt att flerspråkiga elever får undervisning i sitt modersmål och får studiehandledning av en modersmålslärare. Som modersmålslärare upplever jag också att det är viktigt att en flerspråkig elev känner att hens språk och kultur är viktiga och accepterade eftersom det kan göra att eleven känner sig trygg och får bra självkänsla. Att kunna kommunicera med människor från sitt eller sina föräldrars födelseland och känna till landets kulturella särdrag stärker eleven.

En elev som kan sitt modersmål kan också bli en bra representant för Sverige i de länder språket talas och hos de organisationer och personer som kan tala, skriva, läsa och förstå språket. Precis som med svenska räcker det inte att en elev använder språket hemma med sina föräldrar. Alla behöver ha undervisning för att bli starka i sina språk. Språk berikar och för olika språks utveckling i Sverige är modersmålsundervisningen i skolan oerhört viktig!

Shadi Larsson
Modersmålslärare och ledamot i JMK

Artikeln är hämtad från Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (jmk)
Skickad 13 juni 2018 09:11 av Desha Svenneborg   [ uppdaterad 13 juni 2018 15:04 ]
Källa: http://jmk.medlem.mp.se/blogg/modersmaalsundervisningenaerjaetteviktig