Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig?

Fortsättning 
Del 2

I tidigare inlägg diskuterar vi om att betygsättning i förhållande till kunskapskraven är komplicerad. T.ex. lärarens önskan att upprätthålla goda relationer kan påverka bedömningen och tolkningen.

Att bygga en förtroendefull relation och att sätta ett rättvis betyg är två dimensioner som kan hamna på kollisionskurs. Viljan att behålla dem goda relationerna med eleven och föräldrarna kan medföra att betyget blir högre och brister i validitet, m.a.o. att betyget inte mäter de faktiska kunskaperna. En låg validitet påverkar likvärdigheten på ett negativt sätt.

I detta avseende kan vi påpeka att även betygsättning i modersmål är myndighetsutövning. Betyget i ämnet modersmål kan ge eleven en fördel i jobbsökandet eller vid urval för utlandsstudier och stipendium.

En annan oönskad situation som kan uppstå är när en lärare som satt ett högt betyg i förhållande till elevens kunskaper avslutar sin anställning. Den nästkommande lärare hamnar i en mycket besvärlig situation. Läraren blir tvungen att tillrättavisa och ändra på elevens och föräldrarnas förväntningar och uppfattningar. Vi har till exempel haft ett antal fall då det vid lärarbyte framgick att eleverna i årskurs 7 inte kunde läsa och skriva men likväl hade fått betyget A och B från föregående lärare som kom från en annan organisation. Det skapas besvikelse och misstro hos elever och vårdnadshavare. Omotiverade betyg i modersmål påverkar negativt även statusen på ämnet modersmål. Ur ett pedagogiskt perspektiv ”lär sig” eleven att klara sig utan att prestera vilket främjar inte lärandet.

Elevens betyg beror i stor utsträckning på faktorer utanför skolan: en aktiv hemmiljö, hur många år eleven har bott i Sverige m.m. Modersmålslärarens uppgift är att informera föräldrarna och uppmuntra dem så att språkinlärningen fortsätter även då eleven inte är på lektionerna.

Slutligvis vill vi betona vikten av att i ett tidigt stadium presentera kunskapskraven för eleverna och vad som krävs för olika betyg. Att vara tydlig och kommunicera elevens prestation utifrån kunskapskraven minskar orealistiska förväntningar. Att stödja inre motivation, nyfikenhet och elevens vilja att lära sig är framgångsfaktorer för likvärdig undervisning och betygsättning i ämnet modersmål.

Detta material är skrivet utifrån Skolverkets webbkurs ”Betygssättning åk 7-9, gy, vux ”

Källa: https://utbildningar.skolverket.se