Skolinspektionen har granskat studiehandledningen på modersmålet

Läs en sammanfattning här

År 2017 fanns det strax under 80 000 nyanlända elever i svenska skolan vilket motsvarar ungefär 8 % av alla elever. Det faktumet ställer nya krav på svenska skolan och skolväsendet överlag. Rörligheten mellan EU-länderna men framförallt flyktingströmmen är bidragande orsaker till att en flerspråkig skola har tagit form och den utvecklingen kommer att fortsätta i framtiden.

Studiehandledning på modersmålet är ett avgörande stöd för att eleverna skall kunna tillägna sig ämnesspråket och uppnå kunskapskraven.

Skolinspektionen har därför kvalitetsgranskat Studiehandledningen i årskurs 7-9 i 14 kommuner. Granskarna har kommit fram till att studiehandledningen är en viktig och uppskattad insats för nyanlända elever. Dock behöver den insatsen förbättras inom följande områden:

  • Studiehandledningen behöver anpassas till den enskilde eleven både när det gäller tid och undervisningsnivå. Den sistnämnda kräver en kartläggning av elevens kunskaper så att undervisningen skall ligga strax över elevens kunskapsnivå ( Proximala utvecklingszonen)
  • Samverkan mellan undervisande lärare och studiehandledare är en förutsättning för en effektiv undervisning. Studiehandledare behöver möta ämneslärare före och efter insatsen för att planera och synkronisera genomförandet av studiehandledningen.
  • Att studiehandledaren är med på lektionen ökar förförståelsen så att eleven får en djupare förklaring på sitt modersmål.
  • Det uppstår ett behov av fortbildning för studiehandledaren – en förståelse för den svenska skolsystemet, kursplanens uppbyggnad, innehåll och syfte i alla ämnen samt specifika språkämnens begrepp och sammanhang.
  • Läs hela rapporten Skolinspektionen: Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7-9